Close

Počela izgradnja separatne kanalizacione mreže u Brezanskoj i ulici Safeta Ahmetspahića u Briješću

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

U novogradskom naselju Briješće, počeli su radovi na izgradnji separatne kanalizacione mreže u dijelu Brezanske i ulice Safeta Ahmetspahića.

 

Realizacijom ovog značajnog infrastrukturnog projekta, rješeva se dugogodišnji problem velikog broja stanovnika jednog od najgušće naseljenih dijelova općine Novi Grad, koji nisu imali adekvatno izgrađenu kanalizacionu mrežu, a zbog čega se nije mogla raditi ni sanacija i asfaliranje saobraćajnica.

 

Radove izvodi konzorcij firmi “Manjo” i “Bosman” d.o.o. Trenutno se u donjem dijelu Brezanske ulice vrše iskopi i izgradnja priključka fekalnog voda na postojeći recipijent, a nakon što se izvedu fekalni i oborinski priključci na recipijent u ulici Safeta Zajke, radit će se na izgradnji glavnih vodova od visokokvalitetnih poliesterskih cijevi DN500 i DN300. Paralelno sa tim, radit će se i kućni priključci, a priključenje stambenih objekata na novoizgrađenu kanalizacionu mrežu vršit će KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo. Na spojevima dviju ulica vršit će se ugradnja slivničkih rešetki za odvodnju oborinskih voda sa ulice.

 

Projektom je predviđena izgradnja ukupno 400 metara duplog cjevovoda, a nakon čega će se steći uslovi da se izgradnja kanalizacione mreže nastavi kroz samo naselje.

 

Prvobitno će se uraditi 250 metara duplog cjevovoda, nakon čeka slijede radovi i na preostaloj dionici projekta. Nakon izgradnje ovog kanalizacionog sistema može se krenuti i u sanaciju i asfaltiranje ulice Safeta Ahmetspahića, u kojoj živi veliki broj ljudi.

 

Time će se poboljšati uslovi života stanovnika, spriječiti mogućnost pojave higijensko- epidemioloških problema, pojave klizišta i sl.

 

Okvirni sporazum za izgradnju separatne kanalizacione mreže u ulicama Safeta Ahmetspahića i Brezanska, potpisan je 21. novembra 2019. godine, kao i sporazum za nastavak izgradnje separatne kanalizacione mreže u ulici Amira Krupalije, u naselju Buća Potok, ukupne vrijednosti oko 785.000 KM.

 

NAJNOVIJE